• info@cfd-engineer.com

STAR-CCM+ Meshing Solutions - Course Certificate - 2021/2

1:39AM - 21 Dec, 2020

by cfd-engineer

cfd-engineer

Certificate of Completion

Chứng nhận hoàn thành khóa học

Course (Khóa học): STAR-CCM+ Meshing Solutions

Lecture (Giảng Viên): Quang Dang Le, Ph.D (TS. Đặng Lê Quang)

The certification of completion is hereby granted to students in below list to certify that they have completed to satisfaction STAR-CCM+ Meshing Solutions course:

Chứng nhận hoàn thành sau đây được cấp đến những sinh viên trong danh sách bên dưới để chứng nhận rằng những sinh viên này đã hoàn thành khóa học "STAR-CCM+ Meshing Solutions"

Granted in: 

1/

Full Name (Họ và Tên):

email: 

loading...

©2019 Lokatech. All Rights Reserved. Powered by Lokatech